ี่แพทย์ใช้ไอทีป้องกันการวินิจฉัยโรคผิด

E-Commerce magazine.com : อิซาเบล เฮลท์แคร์ (Isabel Healthcare) ออกมาประกาศว่าทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอร์เจียจะเป็นศูนย์การแพทย์แห่งแรกที่นำระบบวินิจฉัยโรคมาช่วยในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาด โดยระบบอิซาเบล (Isabel system) เป็นระบบเว็บเบส (Web-baesd) ที่ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์อาการของผู้ป่วยและลักษณะโรคได้ ทั้งนี้ระบบอิซาเบลเปรียบเสมือนระบบเตือนความจำ ซึ่งระบบจะตั้งคำถามเหมือนกับแพทย์ตั้งคำถามกับตัวเอง เช่น ยังต้องตรวจอาการอะไรอีกบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ว่าจะตรวจสอบหรือรักษาอาการแบบใด เนื่องจากในกระบวนการวินิจฉัยโรคถือได้ว่ามีความซับซ้อน ระบบอิซาเบลจึงเทียบเท่าได้กับเครื่องมือช่วยเตือนแพทย์และเสริมความมั่นใจว่าแพทย์ได้ทำการตรวจโรคหรือเคยวินิจฉัยโรคไปแล้ว ซึ่งสามารถช่วยลดความผิดพลาดและความล่าช้าในการตรวจโรค

นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถนำระบบอิซาเบลไปเป็นแหล่งความรู้และอุปกรณ์การสอนสำหรับคนทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ โดยระบบอิซาเบลจะเก็บข้อมูลของอาการผู้ป่วยที่แพทย์ได้วินิจฉัยไป ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัยทันเหตุการณ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่จะได้ศึกษาอาการและโรคภัย ตลอดจนยารักษา โดยเฉลี่ยแล้วตามโรงพยาบาลทั่วสหรัฐอเมริกา จะมีจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1 ใน 20 ราย ที่ต้องเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการวินิจฉัยโรคผิดพลาด และราว 1 ใน 6 ของผู้ป่วยต้องเคยประสบกับการวินิจฉัยโรคผิด

 

 

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007