กระทรวงไอซีทีจับมือ CIO ภาครัฐ ร่วมพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

วารสาร CIO เข้มแข็ง : 29 ส.ค.50/กรุงเทพฯ-กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ครั้งที่ 1 รุกเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มุ่งหวังให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO เป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการร่วมกันผลักดันและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสูงสุด จึงจัดให้มีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ CIO ได้รับทราบนโยบาย ทิศทาง และสถานภาพการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้าน ICT ให้เกิดการร่วมกันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จนเกิดผลบรรลุตามเป้าประสงค์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และการทำกิจกรรมเชิงบูรณาการของ CIO ในการที่จะเสริมสร้างเครือข่าย CIO ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
นางมณีรัตน์ฯ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบริการภาครัฐที่ได้คุณภาพ สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารราชการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งประชาชนและสังคมจะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาในปี 2549 และ 2550 ได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 23 บริการ

การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “สถาปัตยกรรมสารสนเทศสำหรับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” “โครงการการศึกษาเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” “การใช้เทคโนโลยีสมานฉันท์ในการสนับสนุนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” และ “บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ” รวมทั้งมีการอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย” ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในภาพรวมสถาปัตยกรรมสารสนเทศระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาและทิศทางในอนาคตต่อไป

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007