นโยบายบริษัท

- มุ่งพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต่อลูกค้า เน้นเรื่องความสามารถในการให้บริการของระบบทั้งด้านการทำงาน และความปลอดภัย

- ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 

 

 

 


EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007