Google

XML
       เราใช้เทคโนโลยี XML ในการพัฒนา เนื่องจาก XML เป็นภาษาที่เหมาะกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะ XML ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ โปรแกรมประยุกต์ หรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ทั้งยังเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นเนื่อง จากผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดและตั้งค่า metadata ให้เหมาะกับ เอกสารเฉพาะที่ตนต้องการได้ และยังสามารถเพิ่มเติม metadata ได้ในภายหลังโดยไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมที่มี อยู่แล้วด้วย  read more

HL7
       HL7 คือหนึ่งในมาตรฐานของข้อมูล
ที่พัฒนา ขึ้นโดย American National Standards Institute (ANSI) accredited Standards Developing Organizations (SDOs) มาตรฐาน 7 ระดับได้แก่

    1. Physical Level
    2. Data Level
    3. Network Level
    4. Transport Level
    5. Session Level
    6. Presentation Level
    7. Application Level
  
read more

        บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด   พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาล (HIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาล    การบริการผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย ลดการใช้กระดาษในองค์กร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ Stock ยาและพัสดุ      ลดระยะเวลาในการสรุปรายงาน ทั้งในรูปแบบ Text หรือ Graph เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ของบุคลากร และผู้บริหาร

จุดเด่นของ โปรแกรมโรงพยาบาล
(EMR Soft)


- รองรับการตั้งราคาค่าใช้จ่ายหลายราคาตามสิทธิการ รักษา
- มีระบบบันทึกรูปภาพอุบัติเหตุ และรูปภาพ
ผู้ป่วย
- มีระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ภายในระบบงาน
- เรียนรู้ง่ายและการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น Electronic Note
- สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจในห้อง LAB ได้โดยตรง
- เทคโนโลยี XML ทำให้สามารถพัฒนาไปเป็น Web Service ในอนาคต โดยการเชื่อมโยงโครงข่าย หรือดึงข้อมูลภายในเครือข่าย มาใช้ได้

SSL และ SSH สำหรับการส่งข้อมูลบน Internet ให้ปลอดภัย

      ในระหว่างการพัฒนาเครือข่าย Internet ในระยะเริ่มแรกนั้น    ไม่ได้มีการเน้นในการพัฒนา ด้านความปลอดภัยในการส่งข้อมูลบนเครือข่าย     เนื่องจากในระยะนั้นเครือข่าย Internet นี้ถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ไม่กี่กลุ่ม ซึ่งมีความรู้จักคุ้นเคยกันและมีความเชื่อถือต่อกันและกัน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกส่งไปบนเครือข่าย Internet    จึงเป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสลับใดๆ หรือที่เรียกกันว่า cleartext จนทุกวันนี้การส่งข้อมูลส่วนใหญ่บนเครือข่าย Internet ก็ยังคงลักษณะนี้อยู่
read more

 

EMR Soft Co., Ltd. Copyright © 2007